Transnational eRubric Project (Sweden-Spain)

e-Rubric som didaktiskt utbildningsverktyg för formativ bedömning inom förskollärarprogrammet: Ett transnationellt perspektiv på IKT mellan Spanien och Sverige. [Result of Sweden Project in Swedish 2013]

Projektet innebär att inom förskollärarprogrammet testa och utvärdera en metod som bygger på formativ bedömning genom IKT-verktyget eRúbrica. eRúbrica är ett tekniskt verktyg och en metod för att bedöma processer i utbildning, och hjälper till med kommunikationen mellan lärare och student, deras utvärdering och underlättar självstyrt lärande. Denna metod innebär att studenternas lärande och formativa bedömning fokuseras. Arbetet med att skapa kollaborativa lärmiljöer och bedöma enskilda studenters insatser, särskilt i stora grupper, underlättas. Studenterna blir mer medvetna om lärprocesser och delaktiga i kursernas förväntade resultat och bidrar till en kvalitetssäkring av utbildningen. Metoderna relateras till två funktioner i Stockholms universitets textmatchningsverktyg Turnitin. Samarbete inom projektet sker fortlöpande med en forskargrupp i Spanien samt med en referensgrupp från olika fakulteter vid SU. Erfarenheter från användningen av de för projektet relevanta funktionerna i Turnitin inhämtas från Oxford University.

Den föreslagna formativa bedömningen används i ett didaktiskt syfte att:

 • Underlätta bedömningen av studenters enskilda bidrag i grupparbete.
 • Göra studenterna medvetna om vad de ska lära sig, lärandemål och betygskriterier genom att de tränar bedömning.
 • Underlätta studenternas samarbeten, både i par och i grupper.
 • Förebygga fusk genom att studenternas arbete belyses vid flera tillfällen i processen.
 • Kvalitetssäkra utbildning.

samt:

 • Metoden testas i två kurser inom förskollärarprogrammet och jämförs med två kontrollgrupper.
 • eRubric-metodik används inom kurserna.
 • Projektets samarbetspartners är en spansk forskargrupp samt en referensgrupp med lärare från SU:s fakulteter.
 • Metoden relateras till två funktioner som finns som tillägg i SU:s nuvarande textmatchningssystem.
 • De undersökta metoderna är inte ämnesspecifika utan är intressanta för flera ämnesområden.
 • Pedagogiska sidovinster av det skissade projektet kan formuleras inom ramen för ett internationaliseringsarbete.

Viktigt att påpeka är att eRubric [handbook] och även ePortfolio är nya instrument för bedömning av innehållet och processen i vårt kursutbud och i detta fall testar vi endast eRubric. Uppföljning blir både kvalitativ och kvantitativ med verktyg som implementeras specifikt för detta och som kan länkas till MONDO. Verktyget som har använts och testat av forskargruppen Gtea från Málaga universitet finns på nätet och kan utnyttjas utan kostnad.

De funktioner och processer som studeras i det föreslagna projektet kommer att relateras till två funktioner som finns i universitets textmatchningssystem Turnitin. PeerMark beskrivs av iParadigms som utvecklar systemet: ”Students don’t just learn from instructors they also learn from one another. PeerMark facilitates peer review so that students can evaluate each other’s work and learn from their classmates.” https://turnitin.com/static/products/peermark.php Det andra verktyget, GradeMark beskrivs som “Paperless grading is finally here! GradeMark saves instructors time and provides richer feedback to students by enabling editorial highlights, custom comments, and QuickMark editing marks directly on the student papers.” https://turnitin.com/static/products/grademark.php Dessa två funktioner ingår inte universitetets licens men kan användas i denna begränsade omfattning.

Comments are closed.